Στοιχεία εταιρίας

Κλιματισμός (ή αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα) 


Αρχή Λειτουργίας

Τα κλιματιστικά (αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα) και οι αντλίες θερμότητας (αέρα-νερού) αποτελούν συστήματα μετάδοσης θερμότητας από ένα μέσο χαμηλής θερμοκρασίας προς μέσο υψηλής θερμοκρασίας με κυκλική λειτουργία. Ο ψυκτικός κύκλος συμπίεσης ατμών, αποτελεί το πιο κοινό ψυκτικό κύκλο.

Το μέτρο αποδοτικότητας ενός ψυκτικού κύκλου είναι ο συντελεστής συμπεριφοράς (COP - coefficient of performance) ο οποίος εκφράζεται ως ο λόγος ωφέλιμης ψυκτικής ενέργειας (θερμότητας που απορροφάται από τον ψυχόμενο χώρο) προς το έργο που δαπανάται από τον συμπιεστή. Ο συντελεστής COP, εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία και την θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου. Αποτελεί έναν από τα οικονομικότερους τρόπους ψύξης και θέρμανσης, με βαθμό απόδοσης αντίστοιχο με τις αντλίες θερμότητας.