Στοιχεία εταιρίας

Ενεργειακή Μελέτη σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ


 H Ενεργειακή μελέτη για κατοικίες & επιχειρήσεις (σχολεία – ξενοδοχεία – κτίρια γραφείων – ιατρικά κέντρα κ.ο.κ.) αποτελεί πολύπλοκη διαδικασία καθώς περιλαμβάνει

  • Ενεργειακές καταναλώσεις του κτιρίου (ψύξης – θέρμανσης – Ζ.Ν.Χ., φωτισμού, αερισμού κλπ.)
  • Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης σε σχέση με το καύσιμο που καταναλώνεται και τον χώρο κάλυψης
  • Οικονομοτεχνική αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης και προτάσεις ενεργειακά αποδοτικών λύσεων & βελτιώσεων
  • Προτάσεις παρεμβάσεων βάσει κόστους, αρχιτεκτονικής μελέτης και λύσεις
  • Καταχώριση των αποδοτικών λύσεων και έκδοση μελέτης ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ., μετά την υλοποίηση παρεμβάσεων όπου αποτυπώνονται ενδεικτικά οι καταναλώσεις και η κατάταξη του κτιρίου.  •  

Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης – (Κ.Εν.Α.Κ) Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων

 

Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης αναλύει και αξιολογεί την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.  Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) για την έκδοση οικοδομικής άδειας κάθε κτιρίου, νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου με επιφάνεια άνω των 50 m², απαιτείται εκπόνηση και υποβολή Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία. Αποτελεί μελέτη απαραίτητη για την έκδοση οικοδομικής άδειας και αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης, όπως ίσχυε μέχρι την εφαρμογή του νέου κανονισμού.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία (ΚΥΑ Δ6/Β/οικ. 5825, ΦΕΚ 407/9-4-2010) κάθε κτίριο πρέπει να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης. Για την επίτευξη του στόχου, απαραιτήτως πρέπει να τηρούνται οι ελάχιστες προδιάγραφες, για τον σχεδιασμό και κατασκευή του κτιρίου. Οι προδιαγραφές περιλαμβάνουν τα θερμομονωτικά υλικά των στοιχείων του κελύφους (κουφώματα, θερμομόνωση) και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (θέρμανση, ψύξη, κλιματισμός, αερισμός, φωτισμός, ζεστό νερό χρήσης).

Τα στοιχεία σχεδιασμού εισάγονται σε λογισμικό ενεργειακής ανάλυσης. Για τον υπολογισμό της τελικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας συγκρίνεται το υπό εξέταση κτίριο με ένα κτίριο αναφοράς με όμοια γεωμετρικά χαρακτηριστικά.

Από την σύγκριση προκύπτουν κάποιοι συντελεστές και καταλήγουν στην κατάταξη του κτιρίου σε μια ενεργειακή κατηγορία, η οποία θα επιβεβαιωθεί με την ενεργειακή επιθεώρηση και την έκδοση πιστοποιητικού (ΠΕΑ).

Επικοινωνήστε μαζί μας και με τον μηχανικό της εταιρείας, όπου μετά από συζήτηση θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τους στόχους σας για την μείωση της κατανάλωσης και την επίτευξη εξοικονόμησης στην κατοικία ή την επιχείρηση σας, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό σας.