Στοιχεία εταιρίας

Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ»

Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ» επιχορηγεί νοικοκυριά για την:

 • > αντικατάσταση ενεργοβόρων Ηλεκτρικών Θερμοσιφώνων, με νέους σύγχρονης τεχνολογίας Ηλιακούς Θερμοσίφωνες,
 • > με παράλληλη ανακύκλωση των παλαιών θερμοσιφώνων που αντικαθίστανται.

Αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για την έναρξη υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Θερμοσίφωνα», για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων. Το πρόγραμμα θα εντάξει από την ημερομηνία έναρξης περίπου 120.000 οικιακούς καταναλωτές, οι οποίοι θα λάβουν επιδότηση έως και 60% για την αντικατάσταση ενεργοβόρων ηλεκτρικών θερμοσιφώνων. Θα υπάρξει μείωση τουλάχιστον 210 εκατ. τόνων CO2 ανά έτος. Παράλληλα, θα υπολογίζεται ότι θα μειωθεί η κατανάλωση ρεύματος για τη χρήση ζεστού νερού, κατά περίπου 65%.

Για την επιδότηση αγοράς νέου ηλιακού θερμοσίφωνα, υποχρεωτική είναι η απόσυρση και αντικατάσταση προς ανακύκλωση των παλαιών υφιστάμενων ηλ. θερμοσιφώνων.Χαρακτηριστικά Ηλιακών Θερμοσιφώνων

Τα χαρακτηριστικά των συσκευών προς ανακύκλωση είναι

 • > Να είναι πλήρως λειτουργικοί πριν την απόσυρσή τους, το οποίο επιβεβαιώνεται με γενικό οπτικό έλεγχο.
 • > Να είναι τοποθετημένοι στην κατοικία, η οποία δηλώνεται στην αίτηση χρηματοδότησης, πριν την αντικατάσταση.
 • > Να είναι χωρητικότητας, Ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες ≥ 40 λίτρων.

Πιο αναλυτικά, το πρόγραμμα επιχορηγεί την αγορά ηλιακών θερμοσιφώνων με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:Προϋποθέσεις συμμετοχής ωφελούμενων

Δυνητικοί ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι οικιακοί καταναλωτές που έχουν τοποθετημένο στην οικία τους (και όχι σε επαγγελματικό χώρο) ηλεκτρικό θερμοσίφωνα, τον οποίο επιθυμούν να αντικαταστήσουν.

Κάθε Φυσικό Πρόσωπο δύναται να υποβάλλει μία και μόνο αίτηση (που αφορά κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία), για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • > Αποτελεί την κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία του αιτούντος (ιδιόκτητη, ενοικιαζόμενη ή παραχωρημένη).
 • > Διαθέτει ενεργή, οικιακή (και μη κοινόχρηστη) παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, μέσω της οποίας πραγματοποιείται η ταυτοποίηση της κατοικίας του αιτούντος.
 • > Στις περιπτώσεις οικογενειών/νοικοκυριών με κύρια και δευτερεύουσα κατοικία, είναι δυνατή η υποβολή αιτήσεων και για τις δύο κατοικίες (Κύρια και Δευτερεύουσα), εφόσον οι αιτήσεις υποβάλλονται από διαφορετικά Φυσικά Πρόσωπα (Υπόχρεο και, Σύζυγο/ΜΣΣ)
 • > Δεν είναι επιλέξιμοι, ωφελούμενοι με μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος το οποίο υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ.
 • > Δεν είναι δυνατή η υποβολή αίτησης για νοικοκυριά, που έχουν υποβάλλει αίτηση ή έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα ενεργειακής εξοικονόμησης, όπως για «Εξοικονομώ – Αυτονομώ» ή το «Εξοικονομώ 2021».

Είδος και ύψος ενίσχυσης

Κάθε αίτηση χρηματοδότησης αφορά την επιδότηση της δαπάνης αγοράς ενός (1) νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα σε ποσοστό που κυμαίνεται από 50% έως 60% και μέχρι ενός ανώτατου επιτρεπόμενου ποσού επιχορήγησης, που εξαρτάται από τη χωρητικότητα της Δεξαμενής Ζεστού Νερού (Boiler) του συγκεκριμένου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, καθώς και την εισοδηματική κατηγορία του ωφελούμενου.


Σε ό,τι αφορά τη λιανική τιμή πώλησης των επιχορηγούμενων προϊόντων

 • > Η επιχορηγούμενη τιμή πώλησης του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα θα αντιστοιχεί σε τιμή τοις μετρητοίς, καθώς δεν επιδοτούνται τυχόν τόκοι που προκύπτουν μετά από διακανονισμό (δόσεις)
 • > Στην επιχορηγούμενη τιμή συμπεριλαμβάνονται και άλλα πιθανά κόστη (π.χ. κόστος εγκατάστασης του νέου Ηλιακού Θερμοσίφωνα, υλικά εγκατάστασης κλπ.). Σε περίπτωση αγοράς που περιλαμβάνει επιπλέον υπηρεσίες, θα τιμολογούνται διακριτά και να μην ενσωματώνονται στη τιμή του βασικού προϊόντος, επί της οποίας θα υπολογιστεί η ενίσχυση.
 • > Στη δήλωση δαπανών για τις ανάγκες του Προγράμματος, θα προκύπτει η καθαρή αξία του επιχορηγούμενου προϊόντος και ο ΦΠΑ που αναλογεί στην αξία αυτή.

Εισοδηματικές κατηγορίες

Σε ότι αφορά τις εισοδηματικές κατηγορίες:
Για τον υπολογισμό των εισοδηματικών κατηγοριών λαμβάνεται υπόψη το μέσο ετήσιο εισόδημα ανά μέλος οικογένειας (ΕΙΣμ), όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 5.4. Σημειώνεται ότι το ΕΙΣμ σε ορισμένες περιπτώσεις ταυτίζεται με το ατομικό εισόδημα. 
Στην περίπτωση όπου,
• > (ΕΙΣμ ≤ 5.000€ )  ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 1η εισοδηματική κατηγορία.
• > (5.000€ < ΕΙΣμ ≤ 10.000€)  ο ωφελούμενος εμπίπτει στη 2η εισοδηματική κατηγορία.
• > (ΕΙΣμ > 10.000€) ο ωφελούμενος εμπίπτει στην 3η εισοδηματική κατηγορία. Τρόπος υπολογισμού επιδότησης

O τρόπος υπολογισμού της επιδότησης είναι,

 > (Ποσό επιδότησης)= [Ποσοστό επιδότησης]  x [Καθαρή αξία αγοράς]

 Αν το καθαρό ποσό αγοράς επί το ποσοστό επιδότησης είναι μεγαλύτερο από το ποσό στον οδηγό του προγράμματος λαμβάνεται την μέγιστη επιδότηση που έχετε αιτηθεί όπως φαίνεται παρακάτω,

> (Maximum ποσό επιδότησης)= [Ποσοστό επιδότησης]  x [Καθαρή αξία αγοράς]> [Ποσό καθαρής αξίας βάσει χωρητικότητας boiler]

Σε αντίθετη περίπτωση, που το καθαρό ποσό αγοράς επί το ποσοστό επιδότησης είναι μικρότερο από τον οδηγό του προγράμματος, λαμβάνεται το ποσό που προκύπτει από την εξίσωση.

> (Μικρότερο ποσό επιδότησης)= [Ποσοστό επιδότησης]  x [Καθαρή αξία αγοράς]<[Ποσό καθαρής αξίας βάσει χωρητικότητας boiler]